Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

...'den görülebileceği üzere ...
Uit ... blijkt dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Zoals ... aantoont, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Sayılar gösteriyor ki ...
De cijfers onthullen dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... verhoudt zich positief tot ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Tahmin edildiği üzere ...
Zoals voorspeld, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

İstatistikler gösteriyor ki ...
De statistieken tonen aan dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiklere göre ...
Volgens de statistieken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisch gezien ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır