Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
จากที่เคยเห็นจาก...
...에서 보다시피, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
อย่างที่ทำนายไว้...
예상 했던 데로, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
통계자료에 따르면...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
ตามสถิติ...
통계에 의하면,
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
พูดอย่างสถิติ
통계적으로 말하면,
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır