İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır