Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Pode ser visto de/do/da...que...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como pode ser observado em/no/na...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Os dados sugerem que...
Các dữ liệu cho thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
A figura revela que...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De acordo com as figuras, é evidente que...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alguns números significativos foram...
Đáng chú ý là...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Os resultados do presente estudo demostram que...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...foi positivamente correlacionado com...
... tỉ lệ thuận với...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como previsto,...
Như dự đoán,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

As estatísticas mostram que...
Số liệu chỉ ra rằng...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De acordo com as estatísticas...
Theo như số liệu cho thấy,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Estatisticamente falando...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır