İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Pode ser visto de/do/da...que...
Det framgår av ... att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como pode ser observado em/no/na...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Os dados sugerem que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
A figura revela que...
Siffrorna avslöjar att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De acordo com as figuras, é evidente que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alguns números significativos foram...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...foi positivamente correlacionado com...
... var positivt korrelerade med ....
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como previsto,...
Som förutspått, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

As estatísticas mostram que...
Statistiken visar att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De acordo com as estatísticas...
Enligt statistiken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Estatisticamente falando...
Rent statistiskt sett ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır