Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Pode ser visto de/do/da...que...
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Como pode ser observado em/no/na...
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Os dados sugerem que...
这些数据可以表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
A figura revela que...
数据表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De acordo com as figuras, é evidente que...
从这些数据可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alguns números significativos foram...
几个值得注意的结果是...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Os resultados do presente estudo demostram que...
目前研究结果表明...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
...的数字上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
与...有关的数据...上升/下降了
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...foi positivamente correlacionado com...
...和...呈正相关
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Como previsto,...
正如所预测的,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
此发现进一步确认X的主张,即...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
与X的发现一致,...和...呈正相关
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

As estatísticas mostram que...
统计数据显示...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De acordo com as estatísticas...
根据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
通过数据统计,可以看出...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Estatisticamente falando...
据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
据统计数据,我们可以推测...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır