Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
...에서 보다시피, ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
예상 했던 데로, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

통계자료에 따르면...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계에 의하면,
ตามสถิติ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계적으로 말하면,
พูดอย่างสถิติ
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır