İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır