Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Dall'osservazione dei dati si registra...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Come si può osservare da...., ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
I dati sembrano suggerire che...
Các dữ liệu cho thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
I grafici rivelano che...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Dal grafico si rende evidente che...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Alcuni dati degni di nota sono...
Đáng chú ý là...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... è direttamente proporzionale a...
... tỉ lệ thuận với...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Come già annunciato...
Như dự đoán,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

La statistica mostra che...
Số liệu chỉ ra rằng...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Theo như số liệu cho thấy,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Parlando in termini statistici...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır