Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Det framgår av ... att ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Enligt vad som framgår av ..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Uppgifterna verkar antyda att ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Siffrorna avslöjar att ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Resultaten från denna studie visar på att ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... var positivt korrelerade med ....
... хорошо сочеталось с ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Som förutspått, ...
Как мы и предполагали...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statistiken visar att ...
Статистика показывает, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt statistiken ...
Согласно статистике...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rent statistiskt sett ...
Статистиически...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır