Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır