İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Som förutspått, ...
As predicted, …
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır