Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Det framgår av ... att ...
Det kan ses ud fra... at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Enligt vad som framgår av ..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Uppgifterna verkar antyda att ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Siffrorna avslöjar att ...
Figurerne afslører at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Resultaten från denna studie visar på att ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... var positivt korrelerade med ....
... var absolut korreleret med...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Som förutspått, ...
Som forudset,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statistiken visar att ...
Statistikkerne viser at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt statistiken ...
I følge statistikkerne...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rent statistiskt sett ...
Statistisk set...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır