Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

It can be seen from… that…
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
As can be seen from…, …
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The data would seem to suggest that…
Các dữ liệu cho thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The figures reveal that…
Các số liệu chỉ ra rằng...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
From the figures it is apparent that…
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Several noteworthy results were…
Đáng chú ý là...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
The results of the present study demonstrate that…
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...was positively correlated with…
... tỉ lệ thuận với...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
As predicted, …
Như dự đoán,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
This finding is consistent with X's contention that…
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
This finding reinforces X's assertion that…
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

The statistics show that…
Số liệu chỉ ra rằng...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
According to the statistics…
Theo như số liệu cho thấy,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
When one looks at the statistics, one can see that…
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistically speaking…
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır