Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır