Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

It can be seen from… that…
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
As can be seen from…, …
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The data would seem to suggest that…
这些数据可以表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The figures reveal that…
数据表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
From the figures it is apparent that…
从这些数据可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Several noteworthy results were…
几个值得注意的结果是...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
The results of the present study demonstrate that…
目前研究结果表明...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...的数字上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The number of… has risen/fallen in correlation to…
与...有关的数据...上升/下降了
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...was positively correlated with…
...和...呈正相关
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
As predicted, …
正如所预测的,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
This finding is consistent with X's contention that…
这一发现和X的论点是一致的,即...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
This finding reinforces X's assertion that…
此发现进一步确认X的主张,即...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
与X的发现一致,...和...呈正相关
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

The statistics show that…
统计数据显示...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
According to the statistics…
根据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
When one looks at the statistics, one can see that…
通过数据统计,可以看出...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistically speaking…
据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
据统计数据,我们可以推测...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır