Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

It can be seen from… that…
To může být vidět z..., že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
As can be seen from…, …
Jak je možno vidět z..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The data would seem to suggest that…
Zdá se, že údaje naznačují...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
The figures reveal that…
Čísla ukazují, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
From the figures it is apparent that…
Z údajů je zřejmé, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Several noteworthy results were…
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
The results of the present study demonstrate that…
Výsledky této studie ukazují, že...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...was positively correlated with…
...pozitivně koreloval(a) s...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
As predicted, …
Jak se dalo předpokládat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
This finding is consistent with X's contention that…
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
This finding reinforces X's assertion that…
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

The statistics show that…
Dané statistiky ukazují, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
According to the statistics…
Podle daných statistických údajů...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
When one looks at the statistics, one can see that…
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistically speaking…
Statisticky řečeno...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır