Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Uit ... blijkt dat ...
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zoals ... aantoont, ...
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
这些数据可以表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De cijfers onthullen dat ...
数据表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
从这些数据可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
几个值得注意的结果是...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
目前研究结果表明...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...的数字上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
与...有关的数据...上升/下降了
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... verhoudt zich positief tot ...
...和...呈正相关
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Zoals voorspeld, ...
正如所预测的,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

De statistieken tonen aan dat ...
统计数据显示...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Volgens de statistieken ...
根据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
通过数据统计,可以看出...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistisch gezien ...
据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
据统计数据,我们可以推测...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır