Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Uit ... blijkt dat ...
To může být vidět z..., že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zoals ... aantoont, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
De cijfers onthullen dat ...
Čísla ukazují, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z údajů je zřejmé, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... verhoudt zich positief tot ...
...pozitivně koreloval(a) s...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Zoals voorspeld, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

De statistieken tonen aan dat ...
Dané statistiky ukazují, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Volgens de statistieken ...
Podle daných statistických údajů...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistisch gezien ...
Statisticky řečeno...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır