Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

On peut voir avec... que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Les informations semblent suggérer que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Les chiffres révèlent que...
Dane wykazują, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z danych wynika, że...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Plusieurs résultats notables furent...
Kilka godnych uwagi wyników...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Une corrélation fut établie entre...et...
...był dodatnio skorelowany z...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Comme prévu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Les statistiques montrent que...
Statystyki pokazują, że...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Selon les statistiques...
Według statystyk...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistiquement parlant...
Statystycznie rzecz biorąc...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır