Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

On peut voir avec... que...
To může být vidět z..., že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Les informations semblent suggérer que...
Zdá se, že údaje naznačují...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Les chiffres révèlent que...
Čísla ukazují, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z údajů je zřejmé, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Plusieurs résultats notables furent...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Výsledky této studie ukazují, že...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Une corrélation fut établie entre...et...
...pozitivně koreloval(a) s...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Comme prévu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Les statistiques montrent que...
Dané statistiky ukazují, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Selon les statistiques...
Podle daných statistických údajů...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistiquement parlant...
Statisticky řečeno...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır