İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır