Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

... on nähtävissä, että...
Uit ... blijkt dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Zoals ... aantoont, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Aineisto viittaa siihen, että...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Luvut osoittavat, että...
De cijfers onthullen dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Lukujen perusteella on selvää, että...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... verhoudt zich positief tot ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Kuten ennustettu, ...
Zoals voorspeld, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Tilastot näyttävät, että...
De statistieken tonen aan dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tilastojen mukaan...
Volgens de statistieken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tilastollisesti puhuen...
Statistisch gezien ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır