İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Det kan ses ud fra... at...
Det framgår av ... att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Figurerne afslører at...
Siffrorna avslöjar att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... var absolut korreleret med...
... var positivt korrelerade med ....
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Som forudset,...
Som förutspått, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Statistikkerne viser at...
Statistiken visar att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
I følge statistikkerne...
Enligt statistiken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statistisk set...
Rent statistiskt sett ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır