Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

从...可以看出...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从...可以看出...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
这些数据可以表明...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
数据表明...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从这些数据可以看出...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
几个值得注意的结果是...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
目前研究结果表明...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...的数字上升/下降/保持不变。
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
与...有关的数据...上升/下降了
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...和...呈正相关
... хорошо сочеталось с ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
正如所预测的,...
Как мы и предполагали...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
这一发现和X的论点是一致的,即...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
此发现进一步确认X的主张,即...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
与X的发现一致,...和...呈正相关
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

统计数据显示...
Статистика показывает, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
根据数据统计,...
Согласно статистике...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
通过数据统计,可以看出...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据数据统计,...
Статистиически...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据统计数据,我们可以推测...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır