Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

从...可以看出...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从...可以看出...
...에서 보다시피, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
这些数据可以表明...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
数据表明...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
从这些数据可以看出...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
几个值得注意的结果是...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
目前研究结果表明...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

...的数字上升/下降/保持不变。
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
与...有关的数据...上升/下降了
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...和...呈正相关
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
正如所预测的,...
예상 했던 데로, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
这一发现和X的论点是一致的,即...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
此发现进一步确认X的主张,即...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
与X的发现一致,...和...呈正相关
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

统计数据显示...
통계자료에 따르면...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
根据数据统计,...
통계에 의하면,
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
通过数据统计,可以看出...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据数据统计,...
통계적으로 말하면,
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
据统计数据,我们可以推测...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır