Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır