Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır