Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

To může být vidět z..., že...
On peut voir avec... que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak je možno vidět z..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zdá se, že údaje naznačují...
Les informations semblent suggérer que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Čísla ukazují, že...
Les chiffres révèlent que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z údajů je zřejmé, že...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Plusieurs résultats notables furent...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Výsledky této studie ukazují, že...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...pozitivně koreloval(a) s...
Une corrélation fut établie entre...et...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak se dalo předpokládat,...
Comme prévu, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Dané statistiky ukazují, že...
Les statistiques montrent que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Podle daných statistických údajů...
Selon les statistiques...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisticky řečeno...
Statistiquement parlant...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır