Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

To může být vidět z..., že...
Det kan ses ud fra... at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak je možno vidět z..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zdá se, že údaje naznačují...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Čísla ukazují, že...
Figurerne afslører at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z údajů je zřejmé, že...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...pozitivně koreloval(a) s...
... var absolut korreleret med...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak se dalo předpokládat,...
Som forudset,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Dané statistiky ukazují, že...
Statistikkerne viser at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Podle daných statistických údajů...
I følge statistikkerne...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisticky řečeno...
Statistisk set...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır