Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır