Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

To může být vidět z..., že...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Jak je možno vidět z..., ...
Wie ... zeigt, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zdá se, že údaje naznačují...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Čísla ukazují, že...
Die Zahlen legen offen, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Z údajů je zřejmé, že...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Výsledky této studie ukazují, že...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
...pozitivně koreloval(a) s...
... korreliert positiv mit... .
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Jak se dalo předpokládat,...
Wie prognostiziert, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Dané statistiky ukazují, že...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Podle daných statistických údajů...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Statisticky řečeno...
Rein statistisch gesehen,...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır