Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Aus ... wird ersichtlich, dass...
To může být vidět z..., že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Wie ... zeigt, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Zdá se, že údaje naznačují...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Die Zahlen legen offen, dass...
Čísla ukazují, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Z údajů je zřejmé, že...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Výsledky této studie ukazují, že...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... korreliert positiv mit... .
...pozitivně koreloval(a) s...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Wie prognostiziert, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Dané statistiky ukazují, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Podle daných statistických údajů...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rein statistisch gesehen,...
Statisticky řečeno...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır