İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bilden visar ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Formen på diagrammet visar på att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur ... respresenterar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το σχήμα... δείχνει...
Figur ... visar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... undersöker ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... skildrar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır