İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Bir resmi açıklarken kullanılır
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Hình... minh họa...
Figure…representing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır