İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
The graphs show a plateau at the level of…
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Rysunek zawiera...
Within the picture is contained…
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
This diagram represents…and therefore shows that…
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Z kształtu wykresu wynika, że...
The shape of the graph demonstrates that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
The graph can thus be used to predict…
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Rysunek... przedstawia...
Figure…representing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Rysunek... pokazuje...
Figure…showing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram...bada...
Diagram…examining…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zobrazowuje...
Diagram…depicting…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır