Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Rysunek zawiera...
De afbeelding bevat ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Z kształtu wykresu wynika, że...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Rysunek... przedstawia...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Rysunek... pokazuje...
Afbeelding ... toont ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram...bada...
Diagram ... onderzoekt ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... beschrijft ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır