Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
画像は・・・・を含んでいる。
Rysunek zawiera...
Bir resmi açıklarken kullanılır
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Z kształtu wykresu wynika, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

図・・・・は・・・・を表しています。
Rysunek... przedstawia...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を表している。
Rysunek... pokazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram...bada...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... zobrazowuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır