İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
L'immagine mostra...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
L'immagine... rappresenta...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
L'immagine... mostra...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
Il diagramma... spiega...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
Il diagramma...rappresenta...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır