İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
The graphs show a plateau at the level of…
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
Within the picture is contained…
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
The shape of the graph demonstrates that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
The graph can thus be used to predict…
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
Figure…representing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
Figure…showing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
Diagram…examining…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
Diagram…depicting…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır