Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Dentro de la figura se encuentra...
Rysunek zawiera...
Bir resmi açıklarken kullanılır
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forma del gráfico demuestra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Así, con el gráfico podemos predecir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

La figura... representa...
Rysunek... przedstawia...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
La figura... muestra...
Rysunek... pokazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... analiza...
Diagram...bada...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... representa...
Diagram... zobrazowuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır