İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Dentro de la figura se encuentra...
Bilden visar ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forma del gráfico demuestra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

La figura... representa...
Figur ... respresenterar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
La figura... muestra...
Figur ... visar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... analiza...
Diagram ... undersöker ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... representa...
Diagram ... skildrar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır