Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Dentro de la figura se encuentra...
De afbeelding bevat ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forma del gráfico demuestra que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Así, con el gráfico podemos predecir...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

La figura... representa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
La figura... muestra...
Afbeelding ... toont ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... analiza...
Diagram ... onderzoekt ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... representa...
Diagram ... beschrijft ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır