Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Dentro de la figura se encuentra...
V obrázku je obsažen(a)...
Bir resmi açıklarken kullanılır
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forma del gráfico demuestra que...
Tvar grafu ukazuje, že...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Así, con el gráfico podemos predecir...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

La figura... representa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
La figura... muestra...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... analiza...
Diagram... zkoumá...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... representa...
Diagram... znázorňuje
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır