Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
The graphs show a plateau at the level of…
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Within the picture is contained…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

This diagram represents…and therefore shows that…
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The shape of the graph demonstrates that…
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The graph can thus be used to predict…
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure…representing…
Hình... minh họa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure…showing…
Hình... thể hiện...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…examining…
Biểu đồ... cho thấy...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…depicting…
Biểu đồ... mô tả...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır