Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
The graphs show a plateau at the level of…
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Within the picture is contained…
Rysunek zawiera...
Bir resmi açıklarken kullanılır
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

This diagram represents…and therefore shows that…
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The shape of the graph demonstrates that…
Z kształtu wykresu wynika, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The graph can thus be used to predict…
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure…representing…
Rysunek... przedstawia...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure…showing…
Rysunek... pokazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…examining…
Diagram...bada...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…depicting…
Diagram... zobrazowuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır