İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır