Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Bir resmi açıklarken kullanılır
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır