Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır