Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
이 그림 속에는 ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
...를 나타내는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
...을 관찰한 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır